Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Akkreditált képzések

A többször módosított 1993. évi LXXIX. A közoktatásról szóló törvény 17. §-ában szabályozott szakvizsga teljesítésére.  

szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A felvétel feltétele:
Felsőfokú végzettség
a) Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia
b) 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
c) 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél, illetve 2006 utáni felsőoktatási rendszerben tanári MA szakképesítés bármely szakképzettséggel.

A szakirányú továbbképzési szak célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:
A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.

A képzési idő félévekben: 4

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és az ezekhez rendelt kreditérték
A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint a képzés a kötelezően és választás szerint oktatott témakörökre (tanulmányterület) tagolódik.

Kötelezően oktatott témakörök: 65 kredit (53+2 komplex szigorlati + 10 szakdolgozati kredit)

Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai. Európai uniós alapismeretek. (6 kredit)

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói, jogi feltételek; intézmény és környezete; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés. (6 kredit)

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói mérési lehetőségei. A tanulói munka értékelése. Minőségbiztosítás módszerei. (8 kredit) Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. A pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása. A pedagógusok mentálhigiénéje. Az oktatási folyamat tervezése; Osztályozás, értékelés. Konfliktusok és kezelésük (13 kredit)

Speciális nevelési feladatok: Gyermekbiológiai alapismeretek; Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; Egységesség-differenciálás, adaptivitás az oktatásban. Előítéletek és megelőzésük Sajátos nevelési igényű gyermekek a közoktatásban, az integráció-inklúzió elmélete, módszerei. Tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei; Tanácsadás pszichológiai alapjai; Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdései. (20 kredit)

Választáson alapuló tanulmányterületek: 55-55 kredit
¨  Az iskolai oktatás 5—6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására felkészítés
¨  Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek
¨  Az inklúzió pedagógiája
¨  Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
¨  Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
¨  A történelem és történettudomány szociálpszichológiája
¨  Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
¨  A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában
¨  Zenei munkaképesség-gondozás
¨  Könyvtárpedagógia
¨  Szakképzés, szakképzésfejlesztés
¨  Diáktanácsadás
¨  Család- és gyermekvédelem
¨  Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
¨  Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével)

A szakdolgozat kreditértéke: 10

Költségtérítési díj: 120.000 Ft/félév

Juttatások: diákigazolvány, továbbá diákhitel lehetősége, illetőleg a befizetett költségtérítés után adókedvezmény igénybevételének lehetősége.

Jelentkezési határidő: 2009. július 1.

Érdeklődni lehet:
Dr. H. Nagy Anna, Fejes Márta
Cím: 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. I. em. 106.
Tel.: 1/461-45-00/3856, 3467
Email: h.nagy.anna@ppk.elte.hu / fejes.marta@ppk.elte.hu

CsatolásMéret
szakvizsga_oravizsgaterv.pdf112.17 KB
Könyvtárpedagógia.doc60 KB
jellap_szakvizsga_2009.doc144.5 KB